Prof. Dr Dragan Mašulović je predavač po pozivu na brojnim međunarodnim i nacionalnim skupovima iz oblasti interventne, uro- i hepatobilijarne radiologije, presedavajući sesijama i aktivni učesnik velikog broja značajnih stručnih i naučnih skupova. Autor je i koautor preko 280 naučnih i stručnih radova, od kojih je na Current contentsu 12, SCI short letter 1, SciE sa impakt faktorom 3, SciE bez imapkt faktora 1, Medline 25. Autor je 14 poglavlja u udžbenicima i praktikumima iz oblasti radiologije, urologije i radiologije hepatobilijarnog trakta. Jedan je od urednika udžbenika za poslediplomsku nastavu :“Metalni stentovi u urologiji” i CD izdanja “Interventna radiologija bilijarne opstrukcije“. Citiran je u većem broju publikacija objavljenih u zemlji i inostranstvu (citiranost: 81). Bio je saradnik u više naučno-istraživačkih projekata.

U više navrata boravio je na dužim usavršavanjima iz oblasti Interventne radiologije u Atini, Londonu (Midllesex Hospital), Parizu, Lionu (Centre Leon Berard-stipendija vlade Francuske), Amsterdamu i Berlinu (Charite Universitatsmedizin Berlin).

Član je Srpskog lekarskog društva (SLD), Sekcije za radiološku dijagnostiku, Udruženja radiologa Srbije (URS), Evropskog Udruženja Gastrointestinalnih radiologa (ESGAR), Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Srbije, Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope (CIRSE), Balkanskog (BRF) i svetkog udruženja radiologa. Zamenik je šefa katedre za osnovnu nastavu na predmetu Radiologija, predsednik je Kongresnog odbora Udruženja radiologa Srbije, član Naučnog odbora Udruženja kardivaskularnih i interventnih radiologa Srbije, koordinator stručnih aktivnosti u Centru za Radiologiju i magnetnu rezonancu i osnivač škole Interventne nevaskularne radiologije koja se nekoliko godina unazad održava oktobra meseca u Beogradu. Za rad i postignute rezultate dobio je diplomu i zahvalnicu Srpskog Lekarskog društva, a njegovi radovi su više puta bili nagrađivani na kongresima CIRSE, najselektivnijim skupovima iz oblasti kojom se bavi.