Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me
STRUČNA BIOGRAFIJA


Ime i prezime: Nataša Prvulović Bunović
Datum rođenja 26.9.1975.
Adresa: Futoška 50, 21000 Novi Sad, Serbia

Telefon: +38162 372008
e-mail: prvulovicn@gmail.com
Nacionalnost: Srpska


Akademsko zvanje:

2001. Doktor medicine
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2009. Magistarska teza odbranjena iz oblasti medicine, radiologije
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
(Protonska magnetno rezenantna spektroskopija u diferencijaciji malignih od benignih tumora dojke)
2011. Asistent na katedri za radiologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
2015. Doktorat iz oblasti medicine, radiologije
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
(Digitalna mamografija i tomosinteza u detekciji i radiološkoj BI RADS kategorizaciji tumorskih lezija dojke)
2016 /17. u toku subspecijalizacija iz Onkologije (započeta oktobra 2016.)
2017. docent na katedri za radiologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu


Edukacija:

2018. EUSOBI, 11-13.oktobar, Atina, Grčka
2018. 8. Onkološki imidžing kurs , OICC, 27-30. Jun , Dubrovnik, Hrvatska
2017. EUSOBI, 22-23.septembar, Berlin, Nemačka
2016. 4.ti Simpozijum ginekološke onkologije: dijagnostika i novine u terapiji, ESGO, 15. April , Novi Sad, Srbija
2015. Women’s Imaging, ESOR Galen Advanced Course, May 28-29, Zagreb, Croatia
2013. Interdisciplinary Conference on the Diagnosis and Treatment of Early Stage Breast Cancer, Hodmezovasarhely, Hungary
2012. Oncologic Imaging Course, June 30-July 2, Dubrovnik, Croatia
2012. Teaching Course in Screening Mammography, Hodmezovasarhely, Hungar.
2011. The Guest Visitor at The Department of Radiology at Nеw York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical Center, NY, USA, from May 15. to Jun 15.
2010. Workshop on Digital Breast Tomosynthesis, Amsterdam, the Netherlands
2009 / 2010. Breast Cancer Research Foundation Sponsored Fellowship at The Department of Radiology at Memorial Sloan- Kettering Cancer Center, NY, USA from October 1, 2009. to March 31.2010.
2007. 5.ti Edukativni seminar iz kompjuterizovane tomografije, Novembar 5-10, Novi Sad, Srbija
2007. European Symposium State-Of-The-Art MR Imaging, September 15, London, UK
2006. Ultrasonografija osteoartikularnog sistema, Škola Ian Donald, Beograd, Srbija
2006. Obuka za mamografski skrining, Institut za onkologiju i radiologiju Beograd, Srbija
2005. ESMRMB, School of MRI Advanced Breast & Pelvis MR Imaging, June 2-4, Lucerne, Switzerland
2005. ESMRMB, School of MRI Advanced Head and Neck MR Imaging, May 19-21., Frankfurt, Germany
2003. ESMRMB, School of MRI-Advanced Course, May 22-24. Toulouse, France.
2003. ESMRMB School of MRI-Basic Course, March 20-22., Innsbruck, Austria
2002-2006. Specijalizacija iz radiologije Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
2001-2002. Obavezan lekarski staž, Klinički centar Novi Sad, Srbija
2000. Clinical visiting, IFMSA, Hospital das Clinicas,February, Campinas, Brasil.
1994-2001. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Profesionalno iskustvo:

2018. Predavač 17th Central European Lung Cancer Conference including best of WCLC 2018, 30.11-2.12., Novi Sad, Srbija
2018. Predavač, Course in rectal cancer surgery, ELAPE, 15-16.novembar, IO Vovodine, Sr.Kamenica, Srbija
2018. Predavač, Imidžing dojke i interventne procedure , 24-26. maj, Novi Sad, Srbija
2017. Predavač, Radiološki kongres, CR 2017, 29.9.-1.10., Sarajevo, BIH
2017. Predavač , Udruženje za medicinski imidžing, CT škola, 14-16.septembar , Beograd, Srbija
2017. Predavač , 6th Advanced Course of Rectal Cancer Surgery , IO Vojvodine, maj 25. IO Vojvodine, Sr.Kamenica, Srbija
2017. Predavač, Društvo doktora medicine RS, „Savremena dijagnostika i tertman bolesti dojke“ , maj 19., Bolnica Gradiška, RS
2017. Predavač , Senološko udruženje Srbije, Prvi srpski senološki kongres, 31.3.-1.4., Novi Sad, Srbija
2016. Predavač , Udruženje za medicinski imidžing Srbije, „Savremeni pristup u otkrivanju promena i bolesti dojke ultrazvučnom dijagnostikom“, novembar 11-12., Beograd, Srbija.
2016. Predavač , Kongres srpske medicinske dijaspore, "Savremena imidžing dijagnostika dojke-prednosti i ograničenja" , maj 18-21., Beograd, Srbija
2016. Predavač, Imidžing dojke i interventne procedure, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu.
2015. Predavač, Savremena diagnostika i terapijske procedure u onkologiji-korak ka budućnosti, “Funkcionalni imidžing u diferencijaciji malignih od benignih lezija dojke” 5. Jun , Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
2015. Predavač, ESGO seminar: Rak grlića materice –sagledavanje novih prisutupa dijagnostike i tretmana, 15.april , Novi Sad, Srbija
2015. Predavač, Imidžing dojke i interventne procedure, maj 14-16., Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2014. Predavač, Dijagnostički i molekularni imidžing– korak u budućnost, decembar 23., Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
2014. Predavač, Škola magnetne rezonance, decembar 14-17., Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
2013. Predavač, Imidžing dojke i interventne procedure, maj 5-7. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2012. Predavač, Dijagostika i terapija lokalno uznapredovalih gastro-intenstinalnih tumora, Studenička Akademija, Institut za onkologiju , oktobar 7-9. , Vrnjačka Banja, Srbija
2012. Predavač, Onkološki imidžing , „Imidžing rektalnog karcinoma“, treći onkološki simpozijum, septembar 26-28., Beograd, Srbija
2012. Predavač, Škola magnetne rezonance za tehničare, mart 23-24., Institut za onkologiju Vojvodine
2012. Predavač, Imidžing dojke, april 17-18. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2012. Predavač, Napredni imidžing dojke i interventne procedure, april 19. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2011. Predavač, Kongres radiologa Srbije, novembar 13-16., Zlatibor, Srbija
2011. Predavač, 3rd French – Serbian Oncology Meeting Gynaecologic Oncology: Cervical and Ovarian Carcinomas New Diagnostic and Therapeutic Approaches, September 22-24., Novi Sad, Serbia
2011. Predavač, Imidžing dojke i interventne procedure, mart 28-30., Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2011. Predavač, Škola magnetne rezonance, maj 11-14., Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
2010. Predavač, Imidžing dojke i interventne procedure, april 14-16., Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2010. Predavač, Imidžing dojke-simpozijum, Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, BIH
2009. Predavač, Imidžing dojke i interventne procedure februar 19-21., Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008. Predavač, Škola magnetne rezonance-bazičan kurs, septembar 8-12.,
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
2006. Radiolog Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
2006. Predavač, Škola magnetne rezonance-bazični kurs, 14-20.maj, Fruška gora, Srbija
2002-2006. Specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu i Institut za onkologiju Vojvodine Sremska Kamenica, Srbija


Projekti:

2011- Magnetni i radionukleidima obeleženi nanostrukturni materijali za primenu u medicini, No: III45015, vođa projekta: Dr.Vojislav Spasojević, INN Vinča.
2016- projekat Pokrainskog sekretarijata za nauku i tehnoločki razvoj, “Unapređenje lečenja bolesnika obolelih od inicijalno neresektabilnog karcinoma pankreasa”, vođa projekta: dr Mlađan Protić , IO Vojvodine
2016-projekat Pokrainskog sekretarijata za nauku i tehnoločki razvoj, “Implementacija multidisciplinarnog pristupa dijagnostici i terapiji karcinoma dojke od žena u Vojvodini “, vođa projekta prof.Dragana Đilas
2017-projekat Pokrainskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, “Pozitronska emisiona tomografija/kompjuterizovana tomografija u detekciji recidiva u bolesnika sa karcinomom dojke sa povišenim tumor markerima”, vođa projekta prof.Jasna Mihailović.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Srpska lekarska komoram Srpsko lekarsko društvo (SLD), Udruženje radiologa Srbije (URS), Udruženje za medicinski imidžing Srbije (UMI)
Senološko udruženje Srbije, European Society of Radiology (ESR), European Society of Breast Imaging (EUSOBI), European Society of Oncologic Imaging (ESOI)

Članstvo u organizacionim komitetima / Organizacije kongresa i kurseva

2016.-2010. Sekretar naučnog odbora Senološkog udruženja Srbije
2017. Koorganizator kursa Udruženja za medicinski imidžing Srbije „Škola Uz dojke i elastografije“ , Beograd, Srbija, 22.-23.12.2017.


Uredništva u naučnim časopisima

Član uredništva časopisa „Archive of Oncology “ -zvaničnog časopisa Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija, od 2016.

Publikacije:

Pred više radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, kao prvi autor ili koautor, posebno izdvajam navedena poglavlja u monografijama ili udžbenicima.

1. Nataša Pruvulović Bunović I Sava Stajič, Poglavlje u “Fibroadenomi i ciste dojke” urednika Miloš Počeković, Naučna KMD 2018, Beograd, Srbija.
2. Kesić V, Prvulović Bunović N, Lučić S . Poglavlje IV „Savremen imidžing karcinoma cerviksa“, Cerviks uterusa, monografija. Urednik: Mandić A. Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad 2016.(p.119-160)
3. Bykowski J, Prvulovic Bunovic N, Djilas D, Ojeda-Fournier H. „ ACR breast MRI lexicon and interpretation ” In: Women’s Imaging: MRI with multimodality
correlation. Ed: Brown MA, Ojeda-Fournier H, Djilas D, El-Azzazi M, Semelka RC , Willey-Blackwell 2014 (p.264-296.)
4. Dizdarevic S, Prvulovic „Ostali dijagnostički modaliteti: CT i MR“. Ultrazvuk dojki. Urednik: Beneš Mirić S. Tuzla: Bosanska Riječ, 2012 (p.237-267)
5. N.Prvulović , „ MR imaging of hepatic metastases“ U: Rak debelog creva u Vojvodini, monografija. Urednici: B.Guduric, M.Breberina D.Jovanovic. VANU, Novi Sad 2009 (p.235-244.)


Ostali podaci
Trenutna interesovanja: onkološki imidžing, cross section imidžing, imidžing dojke i body-imidžing, female Imaging, biopsije dojke
Volonter i predavač u Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, humanitarne organizacije, http://vojvodina-cancer.org.rs/, od 2011.

Jezici
Engleski jezik