Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me
STRUČNA BIOGRAFIJA

Docent dr sc Đorđe Jelić dr medicine, specijalista radiologije.
Dr Jelić je docent radiologije na Stomatološkom Fakultetu Pančevo, Univerziteta Privredna akademija Novi Sad, od 2013 godine. Od 2017.godine je docent, predavač, na poslediplomskim Specijalističkim studijama Sportske medicine Fakulteta Medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu.
Klinički praksu radiologa obavlja u Specijalnoj bolnici iz neurologije “Affidea” u Beogradu i radiološkoj ordinaciji “Damiba medical” u Beogradu.
Član je Upravnog odbora Ortopedske bolnice „Banjica“ u Beogradu, koja je najveća specijalizovana ortopedska bolnica na Balkanu.
Tri godine je bio angažovan kao glavni doktor tima ženske seniorske košarkaške reprezentacije Srbije sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2015.
Član je zdravstvene komisije Sportskog saveza Beograda gde je angažovan na programima usavršavanja i obrazovanja sportskih radnika i lekara u sportu.
Saradnik je i konsultant u velikom broju sportskih saveza i klubova u Srbiji, Crnoj Gori i regionu, pa na godišnjem nivou pregleda više od 1000 sportista.
Do sada je publikovao 75 naučnih radova od čega 66 kao prvi autor, u naučnim časopisima, evropskim, balkanskim, regionalnim i nacionalnim kongresima.
Rad “Bone bruise of the knee associated with the lesions of anterior cruciate ligament and menisci on magnetic resonance imaging” je dve godine bio drugi po čitanosti na internetu iz oblasti MR kolena.
Bio je predavač po pozivu na specjalizovanim kongresima, Sekcije za menadžment, Evropskog udruženja radiologa ; Menadžment u radiologiji, u Budimpešti 2006 i Oksfordu 2007. godine.
Publikovao više radova iz oblasti menadžmenta teleradiologije. 2013. Doktor nauka. Doktorirao na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, disertacijom “Nalaz koštane modrice, na magnetnoj rezonanci, kod akutne traume kolena, u STIR u poređenju sa T1 sekvencom, kod povreda prednje ukrštene veze i meniskusa”. Mentor, Prof dr Dragan Mašulović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
2008. Magistar nauka. Magistrirao na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, tezom, “Validnost digitalne
radiografije kuka u otkrivanju ranog stepena gubitka koštane mase u postmenopauznoj osteoporozi”. Mentor, Prof dr Dara Stefanović, Vojnomedicinska Akademija Beograd.
2002. Specijalista radiologije. Specijalizaciju iz radiologije položio sa odlikom na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
1997. Doktor Medicine. Dipolomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Dr Jelić je radio u Vojnomedicinskoj Akademiji, Kliničkom Centru Srbije i Dijagnostičkom centru Eurodijagnostika. Član je Evropskog udruženja muskuloskeletnih radiologa, Srpskog lekarskog društva, sekcije za radiologiju, Udruženja neuroradiologa Srbije, Udruženja za medicinu sporta Srbije.
Nosilac je Priznanja za doprinos u razvoju sportske medicine Crne Gore.